Information - De Meerbrug - Informatie

De Meerbrug is an open Catholic primary school. Open will say: everybody is welcome. It also means that we teach our pupils to regard each other, to have forbearance. The atmosphere at our school is very positive.

Our Catholic identity is found again in our schoolprojects, our catechesis and the schoolcelebrations.

Our school is not big. We have about 140 pupils. It means that we can give all our pupils optimal notice. It also advances a good contact with the parents.

Each year we propagate a folder in which you can read what our aims/goals are. If you want to have such a folder, don't hesitate to ask one.

For the Dutch readers of this page: here follows the text of the folder of the schoolyear 1996-1997.

For more information you can write to:

Catholic Primary School De Meerbrug

Kinheim 8

1161 AP Zwanenburg

The Netherlands

You also can phone: (+31) (0)20 - 497 39 70

Ask for Mr. Bart Buys.


Katholiek onderwijs in een positieve sfeer

De Meerbrug is een open Katholieke school voor Basisonderwijs. Open wil zeggen dat in principe iedereen als leerling welkom is. Open betekent ook dat we de kinderen respect en verdraagzaamheid t.o.v. elkaar en anderen bijbrengen. Hierdoor wordt de sfeer op onze school als uitermate positief ervaren. Onze Katholiciteit profileert zich mede middels Katechese projecten en schoolvieringen.

Persoonlijke aandacht voor de leerling en een goed contact met de ouders.

De Meerbrug is minder groot dan veel andere scholen. Daardoor is er volop gelegenheid om persoonlijke aandacht aan de leerlingen te geven. De omvang van de school bevordert een goed contact met de ouders. Leerkrachten heeben, naast tijd voor de kinderen, ook tijd voor U.

Kwalitatief goed onderwijs

Onze school werkt op drie manieren aan voortdurende kwaliteitsverbetering:

1 - Wij gebruiken overwegend moderne methoden

2 - Wij hebben een enthousiast team dat middels bijscholing de nieuwste onderwijs ontwikkelingen op de voet volgt

3 - Wij volgen de vorderingen van de leerlingen zowel op individueel als op landelijk nivo.

In groep 1 en 2 wordt projectmatig gewerkt. De leerstof die wordt aangeboden wordt spelend door de kinderen verwerkt. Vanaf groep 3 vormen de vakken taal, lezen, rekenen en schrijven de kern van ons onderwijs. Zij vormen de basis voor alle andere vakgebieden, zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Daarom ligt bij ons de nadruk op deze vakken. Middels de creatieve vakken brengen wij evenwicht in het lesprogramma.

Zorgbreedte

Wij werken zowel met methodegebonden als landelijk genormeerde toetsinstrumenten. De hieruit voortvloeiende resultaten stellen ons in staat de kinderen die zorg behoeven extra te begeleiden. Wij willen de sterke kanten van elk kind zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit betekent dat we zoveel mogelijk rekening houden met de individuele verschillen tussen kinderen.

Basisontwikkeling / Zelfstandig werken

Basisontwikkeling gaat uit van de natuurlijke ontwikkelingsdrang van het kind. Een middag per week bieden wij de kinderen van groep 1 t/m 4 activiteiten aan die hiertoe ruimte bieden. Kinderen leren op deze wijze al op jonge leeftijd:

- redeneren en problemen oplossen

- initiatieven nemen

- zelfstandig zijn in de zin van zelfverantwoordelijkheid ontwikkelen

- specifieke vaardigheden als woorden, begrippen, geschreven en gedrukte taal

Bovenstaande verworvenheden gelden als voorwaarde voor de diverse vormen van zelfstandig werken zoals die gehanteerd worden in de groepen 5 t/m 8.

Vervolgonderwijs

Wij streven naar een zo goed mogelijke doorstroming van onze leerlingen naar het vervolgonderwijs. In goed overleg met ouders en leerlingen geven wij een schooladvies waarbij motivatie, zelfstandigheid, weerbaarheid, capaciteiten en mogelijkheden van een kind een belangrijke rol spelen. Veel kinderen gaan naar scholen in Haarlem en Hoofddorp. Wij wisselen jaarlijks informatie uit met de vervolgscholen over aankomende en oud-leerlingen. Hieruit is gebleken dat onze adviezen de afgelopen jaren overwegend juist zijn geweest. Hieronder ziet u het gemiddeld uitstroomnivo van de afgelopen 5 jaar:

VBO 15 %
MAVO 40 %
MAVO-HAVO 25 %
HAVO-VWO 20 %

 

Daarnaast heeft de Meerbrug:

Buitenschoolse activiteiten *** Kampweken / schoolreisjes *** goede overblijfmogelijkheden *** vervoersmogelijkheden naar de naschoolse opvang (geregeld door de Hoek) *** schoolzwemmen *** huiswerkbegeleiding *** klassenouders verenigd in werkgroepen *** een actieve ouder vereniging en medezeggenschapsraad *** een flitsende kinderboekenkast

Wilt u nader kennis maken met onze school? Dat kan!

Belt u gerust voor een afspraak met B. Buys. Hij leidt u rond door de school en beantwoordt al uw vragen. Ons telefoonnummer is (020) 497 38 70.

Ook ligt voor u op school onze Meerbruggids klaar.

visitors since March 28, 1997: 43+ <IMG SRC=_/user-cgi/Countb64c.html?df=meerbrug.007